Zapytanie ofertowe nr 13/2017

Przedmiotem zamówienia jest „Projekt architektoniczno – budowlany grodziska”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 13/2017
z dnia 07.09.2017 r.

I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Collegium
ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin
tel. +48 663-460-080, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.collegium.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie z należytą staranności projektu budowlanego – Etap I,
2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę – własnym staraniem i na własny koszt – Etap II,
3) opracowanie z należytą staranności projektu budowlanego – wykonawczego – Etap III, dla obiektu zabytkowego położonego w Moryniu przy ul. Jeziornej 8 (wczesnośredniowieczne grodzisko i relikty średniowiecznego zamku warownego, wpisane do rejestru zabytków pod nr C – 27, położonych na dz. Nr 6,7 obr. 1 m. Moryń, gm. Moryń) dla potrzeb wydania pozwolenia na budowę i wykonawstwa robót budowlanych;
4) prowadzenie nadzoru autorskiego na terenie budowy – Etap IV.
2. Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności odtworzenie wybranych elementów zamku oraz budowę infrastruktury zwiększającej dostępność obiektu w ramach tworzonych produktów turystycznych „Średniowieczny Moryń” i „Wrota Czasu”. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem tych produktów.
3. Dokumentację należy sporządzić w oparciu o Zalecenia konserwatorskie dla planowanych prac, związanych z udostepnieniem terenu wczesnośredniowiecznego grodziska i reliktów średniowiecznego zamku,
z dnia 25 stycznia 2017 roku, wydanych przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz Program działań konserwatorskich dla reliktów zamku w Moryniu i jego najbliższego otoczenia z lipca 2017 roku.
4. Nierozłącznym elementem projektu architektoniczno – budowlanego jest kosztorys inwestorski.
5. Prowadzenie nadzoru autorskiego na terenie budowy oznacza obecność projektanta na budowie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a także w razie innych potrzeb, zgłaszanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (np. w momencie rozpoczynania budowy nowego elementu zaplanowanej infrastruktury).

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy - osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków metodą SPEŁNIA/NIESPEŁNIA.

IV. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie następujących kryteriów (nazwa kryterium – waga % lub punkty):

Cena (A), wartość procentowa kryterium: 50%

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Cena - 50

Jakość (B), wartość procentowa kryterium: 35%

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Jakość – 35

Doświadczenie (C), wartość procentowa kryterium: 15%

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba pkt w kryterium Doświadczenie – 15

V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1. Sposób oceny oferty:

Kryterium: Cena (A)

Sposób oceny: (cena brutto najniższa/cena brutto oferenta)*50%
Wynik w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium: Jakość (B)

W ramach kryterium Jakość ocenie zostaną poddane oferowane:
1) Rozwiązania energooszczędne – 10 pkt
2) Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych – 10 pkt
3) Rozwiązania zapewniające ponadstandardową trwałość infrastruktury – 15 pkt

Kryterium: Doświadczenie (C)

Sposób oceny:
1) oferent bez doświadczenia otrzyma 0 punktów.
2) oferent z doświadczeniem mniejszym niż 3 podobne realizacje w okresie ostatnich 5 lat otrzyma 5 punktów.
3) oferent z doświadczeniem większym niż 3 podobne realizacje w okresie ostatnich 5 lat otrzyma 15 punktów.
Sposób oceny poszczególnych ofert:
S = A + B + C
Gdzie:
S – łączna suma punktów
A – liczba punktów w kryterium Cena
B – liczba punktów w kryterium Jakość
C – liczba punktów w kryterium Doświadczenie
2. Oferent może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Ofertą najkorzystniejszą
będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, iż kilka ofert uzyska tą samą ilość punktów, Zamawiający
wybierze z pośród nich tę ofertę, która uzyska więcej punktów w kryterium
Jakość. Jeżeli Zamawiający nadal nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej
oferty ze względu na to, iż kilka ofert uzyska taką samą ilość punktów oraz mają
taką samą ocenę w kryterium Jakość, Zamawiający wezwie wykonawców,
którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.

VI. Termin składania ofert:

15 września 2017 roku.

VII. Termin realizacji umowy:

1) Etapy od I do IV – do 10 listopada 2017 r.
2) Etap V – do 30 października 2018 r.

3) Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wykluczeni są:
1. podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą, a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego, prokurenta, pełnomocnika, ani pozostawaniu z nimi w związku małżeńskim,;
2) pozostawaniu z w/w osobami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli lub podległości służbowej; W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
2. wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015, poz. 184), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4) Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonegopostępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany dotyczące:
1) zmiany terminu wykonania Umowy lub związanej z tym zmiany wartości przedmiotu Umowy o okres i wartość odpowiadające wstrzymaniu, opóźnieniu, zwiększeniu lub zmniejszeniu prac z uwagi na:
a) opóźnienie wydania przez organy administracji rządowej decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów;
b) odmowę wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
c) wystąpienie konieczności wykonania prac/robót dodatkowych lub zamiennych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń o charakterze archeologicznym, technicznym lub eksploatacyjnym;
d) zaistnienie, po zawarciu Umowy, sytuacji Nieprzewidywalnych, przez które, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy sytuacje, których nie można było przewidzieć nawet przy starannym sprawdzeniu wszelkich udostępnionych dokumentów, jak również wszelkich innych informacji dostępnych profesjonalnemu przedsiębiorstwu z zachowaniem wszelkich wymogów dotyczących profesjonalnego przedsiębiorstwa, działającego z najwyższą starannością, prawidłowo i starannie kalkulującego podejmowane działania;
2) zmiany dotyczące zmiany wartości przedmiotu Umowy i terminu płatności,w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy (w tym w przypadku zmiany stawki podatku VAT);
b) zmiany dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 20120, mających wpływ na realizację Umowy;
c) ograniczenia środków finansowych przewidzianych na realizację przedmiotu Umowy.

5) Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
1) załącznik do oferty, stanowiący załącznik nr 1 do formularza ofertowego;
2) oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza ofertowego;
3) wykaz zrealizowanych zadań o podobnym charakterze, stanowiący załącznik nr 3 do formularza ofertowego.

6) Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających (jeśli dotyczy).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia wyłonionemu wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

7) Pozostałe informacje:

1. Ofertę należy złożyć w tradycyjnej formie papierowej na adres Zamawiającego: Towarzystwo Wszechstronnego Rozwoju Collegium, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, nie później niż do dnia 15 września 2017 r. godz. 11oo. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego.
2. O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Zamawiającego. Ofertę należy opisać: „Projekt architektoniczno – budowlany grodziska”. Złożenie oferty w formie elektronicznej następuje z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z jej treścią.
3. Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Mariola Konowalczyk, +48 663-460-080, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie w każdym momencie jego trwania i po jego zakończeniu.

8) Załączniki:

1. formularz ofertowy;
2. załącznik do oferty;
3. projekt umowy.

Powrót na górę

Collegium SZCZECIN

  • ul. Orawska 1
  • 70-131 Szczecin
  • tel. 666 29 09 09
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Collegium STARGARD

  • Os. Zachód B15 
  • 73-110 Stargard
  • tel. kom. 602 660 599 
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka RODO

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi RODO oraz plików Cookies.

KLIKNIJ

Copyright © 2010 Collegium.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.